Polityka Prywatności LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy w sprawie prywatności danych

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o prywatności w zależności od potrzeb.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian do niniejszego Oświadczenia o prywatności, na przykład w celu uwzględnienia zmian przepisów ustawowych i wykonawczych, zasad i procedur LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy lub spełnienia wymogów nałożonych przez ograny nadzoru.

W takim przypadku LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy poinformuje osoby, które zostały dotknięte takimi zmianami, o znaczących zmianach wprowadzonych do niniejszego Oświadczenia o prywatności. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy opublikuje nowe wersje we właściwych wewnętrznych oraz zewnętrznych witrynach.

1.Cel niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Firma LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane osobowe użytkowników. Niniejsze Oświadczenie o prywatności zawiera informacje o praktykach LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy dotyczących prywatności i sposobie ochrony danych osobowych użytkownika. Należy zapoznać się z niniejszym Oświadczeniem o prywatności przed rozpoczęciem korzystania z zasobów cyfrowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy zdecydowanie popiera podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych oraz zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności opisuje, jak LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy przetwarza i chroni dane osobowe osób korzystających z witryn internetowych i innych zasobów cyfrowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy, także w kontekście działalności offline LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy wprowadziło w firmie politykę prywatności danych, która ma zastosowanie w zakresie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystania, rozpowszechniania, przesyłania i przechowywania danych osobowych. Dokument ten ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy uchwaliło również niniejsze Oświadczenie o prywatności jako zewnętrzną publikację obowiązujących w LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy Wiążących Reguł, które zostały zatwierdzone przez organy nadzorujące ochronę danych w Unii Europejskiej w listopadzie 2012 roku na potrzeby przetwarzania danych osobowych z EOG w funkcji administratora danych. Wiążące Reguły Korporacyjne stosowane przez firmę LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy pozostają w zgodności i uwzględniają główne zasady ochrony danych w UE, gdyż siedziba firmy znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

2. Zakres niniejszego Oświadczenie o prywatności Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy zasobów cyfrowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. Użytkownik powinien zapoznać się z oświadczeniami o prywatności udostępnionymi użytkownikowi w odniesieniu do każdego zasobu cyfrowego.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy jest firmą zarejestrowaną w Polsce, a funkcjonowanie jej podmiotów prawnych, procesów biznesowych, organizacji kierowniczych oraz infrastruktury systemowej nie wykracza poza granice kraju. Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy wszystkich działań LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy związanych z przetwarzaniem danych, w tym oferowanych produktów i usług i zasobów cyfrowych (np. witryn, biuletynów, reklam, komunikatów). Niniejsze Oświadczenie o prywatności może być jednak uzupełnione przez bardziej szczegółowe informacje o polityce prywatności/oświadczenie o prywatności („oświadczenie”) czy wręcz zastąpione innym oświadczeniem znajdującym zastosowanie do konkretnego programu, produktu, usługi, zasobu lub podmiotu LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z oświadczeniami udostępnionymi użytkownikowi.

Administratorami w zakresie działań związanych z przetwarzaniem danych są: PHU Monic Przemysław Paś, Wolin, NIP 9860148132. Polska jest krajem, w którym znajduje się siedziba firmy, która jest administratorem danych w zakresie globalnych działań związanych z przetwarzaniem danych, w tym na stronie www.lexfrontier.pl. Niniejsze Oświadczenie o prywatności wiąże pracowników. Każde zamówienie złożone przez użytkownika w internecie będzie także podlegać warunkom obowiązującym na właściwych stronach internetowych. Użytkownik powinien zapoznać się z takimi warunkami.

3. Cel gromadzenia i wykorzystania danych osobowych

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy wykorzystuje dane osobowe użytkownika do różnych celów, w tym do realizacji zamówień i żądań użytkownika, zarządzania relacją między użytkownikiem a LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy., przeprowadzania ankiet, ulepszenia produktów, usług, zasobów internetowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy oraz wrażeń użytkownika, analizowania działań na stronie internetowej, prowadzenia działań marketingowych, dostarczania reklamy kontekstowej i ukierunkowanej, zapewnienia bezpieczeństwa działań podejmowanych przez LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy, ochrony przed oszustwami i ogólnie do prowadzenia działalności.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy gromadzi dane osobowe przede wszystkim w celu zapewnienia klientom i użytkownikom LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy  najwyższej jakości usług oraz płynnego, skutecznego i spersonalizowanego korzystania z zasobów cyfrowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy gromadzi dane osobowe w następujących celach:

– aby zrealizować zamówienia na usługi i zasoby cyfrowe. Informacje te gromadzone są w celu realizacji zamówienia, uzyskania płatności i przekazywania informacji o statusie zamówienia oraz w celu zarządzania umowami.

– aby przetwarzać podania o pracę od kandydatów.

– aby odpowiadać na żądania użytkownika o udzielenie informacji. Jeśli użytkownik nawiąże kontakt ze LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy, LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy przechowa zapis takiej korespondencji oraz przekazane LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy uwagi, w tym dane osobowe, w pliku przeznaczonym dla takiego użytkownika. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy wykorzystuje te informacje do doskonalenia usług LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy w przypadku ponownego kontaktu ze strony użytkownika.

– W celu zarządzania relacją między użytkownikiem i LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. Cel ten obejmuje komunikację, w tym za pomocą poczty e-mail i biuletynów, z użytkownikiem na temat nabytych przez użytkownika produktów, usług i zasobów cyfrowych, aby umożliwić mu korzystanie z nich w najlepszy sposób. Przykładowo dane o lokalizacji mogą być wykorzystane w celu sugerowania źródeł produktów lub wsparcia w pobliżu użytkownika.

– Do prowadzenia ankiet i sondaży. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy gromadzi dane osobowe od osób, które dobrowolnie biorą udział w ankietach i badaniach. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy używa tych danych, aby lepiej poznać użytkownika, zmierzyć poziom zadowolenia i ulepszać produkty, usługi i zasoby cyfrowe LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy.

– Aby ulepszać produkty, usługi i zasoby cyfrowe LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy; na przykład LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy analizuje wykorzystanie aplikacji i witryn internetowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy w celu identyfikacji obszarów i funkcji, w których użytkownicy mają problemy, a następnie przeprojektowuje je.

– Aby dowiedzieć się więcej o historii przeglądania i wyszukiwania. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy gromadzi określone dane osobowe, kiedy użytkownik odwiedza zasoby cyfrowe lub klika różne łącza do produktów lub usług. Informacje te zbierane są w celu poprawy wrażeń użytkownika podczas kolejnych odwiedzin (np. wybór kraju lub treści dostosowane do profilu), optymalizacji działania witryny, uzyskania ogólnych danych demograficznych, analizowania aktywności w witrynie i wydajności witryny oraz oceny skuteczności reklam. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może używać plików cookie i innych identyfikatorów lub podobnych technologii (zwanych dalej „plikami cookie”), aby uzyskać informacje na temat przekierowujących witryn internetowych, rodzaju używanej przeglądarki, treści przeglądanych przez użytkownika, jak również daty i godziny, kiedy użytkownik uzyskał dostęp do zasobów cyfrowych. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie przez LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy i możliwościach użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookie użytkownik może uzyskać w Powiadomieniu LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy o plikach cookie (zob. Powiadomienie o plikach cookie).

– Aby prowadzić programy i działania promocyjne LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy: LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy gromadzi dane osobowe użytkownika, kiedy użytkownik dołącza do programów lub działań promocyjnych lub lojalnościowych. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy wykorzystuje te informacje do zarządzania programem lub działaniem, wysyłania odpowiednich wiadomości e-mail o programie i działaniu, powiadamiania zwycięzców oraz publikowania listy zwycięzców zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

– Aby LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy oraz wybrane osoby trzecie mogły wysyłać użytkownikowi informacje marketingowe za pomocą poczty, faksu, telefonu, wiadomości tekstowych, poczty e-mail i komunikatów elektronicznych na temat promocji, nowości i nowych produktów lub usług, które zdaniem LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy mogą zainteresować użytkownika, zgodnie z obowiązującymi wymogami „opt-in” i „opt-out”.

– Aby dostarczać użytkownikowi, poprzez wydzielone okna (pop-in), banery, filmy, wiadomości e-mail i reklamy w innych formatach, wybrane komunikaty lub reklamę ukierunkowaną na temat produktów i usługi LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy Na przykład:  LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może dostarczyć użytkownikowi kontekstow reklamy lub inne treści w oparciu o zawartość odwiedzanej witryny internetowej lub inne informacje, jakie LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy posiada o użytkowniku, kiedy użytkownik porusza się na zasobach cyfrowych;
• • LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może gromadzić informacje na temat korzystania z zasobów cyfrowych i usług poprzez wykorzystanie plików cookie, aby dostarczyć użytkownikowi ukierunkowaną reklamę za pomocą wiadomości e-mail, banerów/wydzielonych okien lub innego formatu format podczas odwiedzin:

• zasobów cyfrowych; oraz
• witryn internetowych lub aplikacji osób trzecich, które nie zawierają łącz do zasobów cyfrowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. Reklamy na takich witrynach internetowych osób trzecich mogą obejmować reklamy dotyczące LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może na przykład użyć danych o lokalizacji, aby poinformować użytkownika o lokalnych promocjach i działaniach. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie i możliwościach użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookie użytkownik może uzyskać w Powiadomieniu LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy o plikach cookie.

– Aby połączyć informacje uzyskane w trybie online i informacje o użytkowniku zgromadzone offline w celu utworzenia profilu użytkownika, który następnie LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może wykorzystać, żeby dostarczyć użytkownikowi spersonalizowane usługi. Przykładowo użytkownik, który zgodnie z informacjami posiadanymi przez LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy jest potencjalnym pracodawcą (głównie w oparciu o informacje podane przy formularzu kontaktowym i inne informacje uzyskane z innych źródeł), zobaczy w zasobach cyfrowych lub witrynach internetowych lub aplikacjach osób trzecich reklamy dotyczące proponowanych usług, które to reklamy będą niewidoczne dla użytkownika o innej specjalności związanej. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może również używać plików cookies, żeby lokalizować użytkowników pod względem geograficznym.

– Aby zapewnić bezpieczeństwo produktów, usług i zasobów cyfrowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy w celu ochrony przed oszustwem i w celu zapewnienia zgodności z regulaminami LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy i niniejszym Oświadczeniem o prywatności. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może również prowadzać dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń.
– W celu zachowania ciągłości działalności gospodarczej i zapewnienia odtworzenia awaryjnego.

– W celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, którym LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy podlega. Na przykład w zakresie rachunkowości i zobowiązań podatkowych.

– W każdym innym celu, o którym użytkownik zostanie powiadomiony.

4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy przetwarza różne rodzaje danych osobowych, w tym informacje o tożsamości i informacje teleadresowe, informacje związane z zawodem, informacje o preferencjach użytkownika, kontaktach z LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy, informacje finansowe, dane dotyczące ruchu i treści dostarczone przez użytkownika. W większości przypadków informacje te uzyskane są bezpośrednio od użytkownika. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy nabywa także listy od agencji marketingowych i uzyskuje informacje od partnerów LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy za pośrednictwem plików cookie i sieci społecznościowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to taka, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numerów identyfikacyjnych lub do jednego czy więcej znaków szczególnych związanych z jej tożsamością fizyczną, psychologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną.

Dane osobowe użytkownika, które LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. przetwarza, mogą uwzględniać: 

• informacje o tożsamości i dane teleadresowe, takie jak imię i nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zdjęcie, przedział wiekowy, adresy kontaktowe

• informacje o zawodzie, takie jak rodzaj klienta, zakres obowiązków w pracy, nazwa stanowiska pracy, uprawnienia do dokonywania zakupów, ramy czasowe zakupów; zakup i wykorzystanie produktów, usług i zasobów cyfrowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy; lub jeśli użytkownik składa podanie o pracę, także informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i zatrudnieniu

• preferencje użytkownika, takie jak preferencje w zakresie produktów i usług, preferencje w zakresie kontaktu, marketingu oraz w przypadku kandydatów do pracy także w zakresie stanowisk, jakimi kandydat jest zainteresowany

• kontakty ze SLexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy, takie jak zapytania, odpowiedzi udzielone w ankietach

• informacje finansowe, takie jak dane rachunku bankowego czy karty kredytowej,

• informacje o ruchu w sieci, takie jak adres IP, informacje o logowaniu, witryna odsyłająca, rodzaj używanej przeglądarki, skonsultowana treść i lokalizacja, w oparciu o adres IP lub informacje przekazywane przez urządzenie mobilne.

• treści, które użytkownik dostarczył za pośrednictwem forów internetowych lub innym sposobem (zob. część 5 „Treści użytkownika” poniżej).  


Niniejsze Oświadczenie o prywatności nieanonimizowanych danych osobowych, tj. takich, które nie umożliwiają identyfikacji osoby lub w przypadku których identyfikacja osoby jest możliwa wyłącznie nieproporcjonalnie wysokim nakładem czasu, kosztów lub pracy. Jeśli dane zanonimizowane staną się danymi umożliwiającymi identyfikację, niniejsze Oświadczenie o prywatności będzie znajdować zastosowanie.

W większości przypadków LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy gromadzi te dane bezpośrednio od użytkownika lub pracodawcy użytkownika, z którym prowadzi relacje biznesowe. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może również uzyskać informacje od dystrybutora lub partnera biznesowego, kupując listy klientów od agencji marketingowych, na podstawie informacji o przeglądaniu internetu, z serwisów społecznościowych, kiedy użytkownik loguje się za pomocą danych uwierzytelniających takiego serwisu społecznościowego, i na podstawie plików cookie (zob. Powiadomienie o plikach cookie). 

5. Treści użytkownika

Użytkownik może mieć sposobność współtworzenia treści, w tym zdjęć lub komentarzy, na forach internetowych, aplikacjach lub innych platformach cyfrowych obsługiwanych przez LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. Treści użytkownika nie mogą być szkodliwe. Muszą szanować prawa i interesy innych osób. Użytkownik musi uzyskać zgodę, zanim udostępni dane innej osoby. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przed udostępnieniem informacji na forum.

Treści, które użytkownik przekazuje LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy, muszą szanować prawa i interesy innych osób, w tym prawa do ochrony danych osobowych i prywatności. Treści użytkownika nie mogą być wulgarne, obraźliwe lub szkodliwe w jakikolwiek sposób.

Jeśli użytkownik przekazuje nam informacje dotyczące innej osoby, użytkownik potwierdza, że użytkownik uzyskał jej uprzednią zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii, oraz że użytkownik poinformował ją o tożsamości i celach LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy (określonych powyżej), do których zostaną przetworzone jej dane osobowe.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych użytkownika, jednak dzielenie się nimi w internecie na forum publicznym nie jest wolne od ryzyka. Po opublikowaniu, skomentowaniu, wyrażeniu zainteresowania lub udostępnieniu danych osobowych, w tym zdjęć, na jakimkolwiek forum, w sieci społecznościowej, blogu lub na innym podobnym forum użytkownik powinien być świadomy, że wszelkie przekazane przez niego dane osobowe mogą być czytane, przeglądane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników takich forów oraz że mogą być wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, wysyłania mu niezamówionych wiadomości lub w celach, nad którymi ani użytkownik, ani LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy nie ma kontroli. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się udostępnić na takich forach. Użytkownik powinien zachować ostrożność, zanim podejmie decyzję o udostępnieniu informacji o sobie lub o innej osobie.

6. Komu LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy udostępnia dane osobowe?

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom czy osobom trzecim.  

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych osobowych użytkownika osobom trzecim bez zgody użytkownika.

7. Jak LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy chroni dane osobowe użytkownika?

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy przestrzega powszechnie uznanych kluczowych zasad ochrony danych (rzetelności, zasady ograniczenia celu, jakości danych, przechowywania danych, przestrzegania praw jednostek, bezpieczeństwa) i podejmuje wszelkie zasadne działania w celu ochrony danych osobowych.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy szanuje prawa do prywatności i interesy osób fizycznych, a także stosuje zasady:

1. Dane osobowe przetwarzane są rzetelnie i zgodnie z prawem.  ;
2. Dane osobowe gromadzone są w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu oraz nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tym celem.  
3. Gromadzone dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne w stosunku do celów, do których zostały zgromadzone i są wykorzystywane. W zależności od rodzaju danych i ryzyka związanego z ich zamierzonym użyciem LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może, o ile jest to wykonalne i odpowiednie, nadać danym charakter anonimowy. ;
4. Przechowywane dane osobowe są prawidłowe, a w razie potrzeby uaktualniane. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy  podejmie wszelkie uzasadnione działania, aby poprawić lub usunąć nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe.  
5. Dane osobowe przechowywane są przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zgromadzone lub dla których są przetwarzane.  ;
6. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem praw osób fizycznych.  ;
7. Podejmowane są odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed niedozwolonym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem oraz bezprawną lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.  
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii zapewnienie odpowiednich zawiadomień i zgód lub zadbanie o to, by przetwarzanie przeprowadzane było w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy podejmuje wszystkie biznesowo zasadne środki techniczne, fizyczne oraz organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed niedozwolonym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą lub uszkodzeniem oraz bezprawnym zniszczeniem.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy oferuje korzystanie z bezpiecznego serwera umożliwiającego użytkownikom kontakt poprzez formularz.

Korzystając z zasobów cyfrowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy.lub przekazując LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy dane osobowe, użytkownik zgadza się, że LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może komunikować się z użytkownikiem drogą elektroniczną lub w inny sposób w związku z bezpieczeństwem, prywatnością, obsługą i zarządzaniem. Pomimo wysiłków LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy nakierowanych na wprowadzenie stosownych zabezpieczeń przeglądanie stron w internecie pociąga za sobą nieuniknione ryzyko i LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy nie może zagwarantować, że takie przeglądanie będzie wolne od ryzyka.

8. Strony internetowe osób trzecich i serwisy społecznościowe

Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych osób trzecich i serwisach społecznościowych i dostosować ustawienia prywatności według uznania użytkownika. Takie strony i serwisy nie podlegają niniejszemu Oświadczeniu o prywatności.

W celach informacyjnych oraz dla wygody użytkownika witryny i usługi LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy mogą zawierać łącza do aplikacji, produktów, usług i witryn stron trzecich. Po kliknięciu takiego łącza użytkownik opuszcza witrynę LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy nie kontroluje witryn osób trzecich ani ich zasad ochrony prywatności, które mogą różnić się od zasad obowiązujących w LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy nie promuje ani nie składa żadnych deklaracji w odniesieniu do witryn stron trzecich. Dane osobowe przekazane przez użytkownika lub zebrane przez takie strony trzecie nie podlegają Polityce prywatności LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy zaleca, aby, przed wyrażeniem zgody na zebranie oraz wykorzystanie danych osobowych, użytkownik zapoznał się z polityką prywatności obowiązującą w witrynie, którą odwiedza.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy dostarcza także łącza do serwisów społecznościowych, które pozwalają użytkownikowi na udostępnianie informacji na serwisach społecznościowych i wchodzenie w interakcję ze LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy na różnych serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych połączeń może pociągnąć za sobą gromadzenie lub udostępnianie informacji o użytkowniku. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy zaleca, aby użytkownik zapoznał się z politykami prywatności oraz ustawieniami prywatności na takich odwiedzanych serwisach społecznościowych. Pozwoli to dowiedzieć się, jakie dane mogą być gromadzone, wykorzystywane i udostępniane przez te serwisy oraz jak zmienić te ustawienia według decyzji użytkownika

9. Prawa użytkownika

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, jeśli są one nieprawidłowe. Użytkownik ma zawsze prawo do sprzeciwu wobec marketing bezpośredniego.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy będzie przestrzegać praw użytkownika do dostępu do danych osobowych użytkownika i ich sprostowania. Użytkownik może zapytać o charakter przechowywanych lub przetwarzanych przez jakąkolwiek jednostkę organizacyjną LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy danych osobowych dotyczących użytkownika i uzyska dostęp do swoich danych osobowych bez względu na lokalizację przetwarzania i przechowywania danych.

Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne, użytkownik może zażądać ich sprostowania.

Żądania w tej kwestii można nadsyłać na adres: office@lexfrontier.pl lub office1@lexfrontier.pl

Użytkownika zawsze może zgłosić sprzeciw wobec otrzymywania komunikatów marketingowych od LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy będzie ubiegać się o uprzednią zgodę użytkownika, jeśli jest to wymagane prawem. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, wystarczy skorzystać z opcji podanej w dolnej części dowolnej wiadomości e-mail wysłanej przez LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy.

Niniejsza część może być uzupełniona o postanowienia znajdujące zastosowanie do poszczególnych krajów.

10. Ważne informacje dla osób fizycznych w EOG

Jeśli użytkownik przebywa w EOG, LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy przestrzega również wymogów RODO, w tym tych dotyczących podstawy prawnej przetwarzania, transgranicznego przekazywania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, przechowywania danych, dodatkowych praw, roszczenia i informacji kontaktowych inspektora ochrony danych.

10.1 Na jakiej podstawie prawnej LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy opiera się w zakresie wykorzystania danych osobowych?

Wykorzystanie danych osobowych jest niezbędne, w odniesieniu do celów, o których mowa w części 3 powyżej, do odpowiednio:

• Wykonania umowy zawartej pomiędzy LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy i użytkownikiem w zakresie wykorzystania produktów, usług lub zasobów cyfrowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. Wykonanie umowy obejmuje wiedzę, kim jest użytkownik, specjalność użytkownika i kontakty z użytkownikiem w zakresie wykonania umowy. Obejmuje ona również odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji, wsparcie, podania o pracę, zarządzanie kontami użytkownika i uczestnictwem w programach LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy oraz zapewnienie zgodności z warunkami i z niniejszym Oświadczeniem o prywatności.
• Realizacji obowiązków prawnych, którym LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy podlega. Dotyczy to na przykład obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz obowiązków i żądań właściwych organów i urzędów w zakresie gromadzenia i składania dokumentacji.
• Jeśli chodzi o:

• sondaże, niektóre są przeprowadzane zgodnie z uzasadnionym interesem LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy, ponieważ mają na celu zmierzyć poziom zadowolenia użytkownika z usług, jakich mu dostarczono. W przypadku innych badań LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy wystąpi o zgodę użytkownika. Użytkownik będzie mieć zawsze prawo odmowy odpowiedzi.
• dostarczanie użytkownikowi komunikatów marketingowych i reklam internetowych, działania te podejmowane są przez LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy  w uzasadnionym interesie LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy zawsze da użytkownikowi możliwość rezygnacji i w sytuacji, kiedy wymaga tego prawo, LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy będzie ubiegać się o uprzednią zgodę użytkownika.
• wykorzystanie danych o lokalizacji przekazywanych przez urządzenie mobilne, LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy będzie ubiegać się o uprzednią zgodę użytkownika, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może również przetwarzać dane osobowe użytkownika w realizacji uzasadnionych interesów LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie przeważa nad prawami i wolnościami użytkownika, w szczególności:

• do ochrony użytkownika, LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy i innych osób przed zagrożeniami (jak np. zagrożeniami bezpieczeństwa lub oszustwami),
• w celu przestrzegania praw, które stosują się do LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy w dowolnym miejscu na świecie,
• do ulepszania produktów, usług i zasobów cyfrowych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy,
• do profilowania w celu dostarczenia ukierunkowanych treści i reklam internetowych
• aby poznać i udoskonalić działalność LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy w internecie, działalność gospodarczą LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy , bazy klientów LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy i ogólnie relacji z klientami.
• aby wspomagać działalność LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy lub zarządzać taką działalnością, np. na potrzeby kontroli jakości i tworzenia sprawozdań skonsolidowanych


10.2 Czy dane osobowe będą przekazywane za granicę?

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy biorąc pod uwagę globalny zasięg internetu jest firmą o światowym zasięgu, dlatego zespoły realizujące cele przetwarzania danych mogą pełnić role obejmujące cały świat lub wiele krajów. Mogą mieć siedziby w jakimkolwiek miejscu na całym świecie, gdzie LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy dociera, w tym poza Unią Europejską, w krajach niestosujących równorzędnych norm ochrony danych osobowych, jak w kraju, w którym znajduje się użytkownik. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może również przesyłać dane do usługodawców mających siedzibę poza UE, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W przypadku gdy takie przekazywanie danych nie może ubiegać się o decyzję Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy zadba o to, by takie przekazywanie danych było zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi.

10.3 Czy LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy stosuje profilowanie i czy podejmuje zautomatyzowane decyzje dotyczące użytkownika?

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może stosować profilowanie, żeby dostarczać użytkownikowi treści online, które zdaniem LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy łączy informacje rejestracyjne, takie jak specjalizację zawodową i informacje o aktywności użytkownika w internecie (tj. o treściach, które użytkownik zdaje się najbardziej lubić), żeby lepiej poznać użytkownika i dostarczyć mu treści online odpowiadające jego profilowi.

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy  nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji dotyczących użytkownika, które mogą mieć istotny wpływ na użytkownika, chyba że (1) taka decyzja jest konieczna dla realizacji umowy, którą firma LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy zawarła z użytkownikiem, (2) uzyskała wyraźną zgodę użytkownika albo (3) jest zobowiązana na mocy prawa do zastosowania tej technologii. W takim przypadku LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy  powiadomi użytkownika o tym fakcie z zasadnym wyprzedzeniem.

10.4 Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, i przez taki dodatkowy okres, który może być wymagany lub dozwolony na mocy prawa. Więcej informacji podano w informacji o polityce prywatności znajdującej zastosowanie do danych zasobów cyfrowych. Ogólnie ujmując, okresy przechowywania danych są ustalane w oparciu o:
• czas trwania relacji z użytkownikiem (np. okres realizacji umowy, dezaktywację konta, uzasadnioną potrzebę identyfikacji użytkownika w razie kontaktu)
• wymagania prawne dotyczące przechowywania danych
• przepisy o przedawnieniu

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy przechowuje stosowne dane klientów przez okres trzech lat po zakończeniu obowiązywania umowy lub od ostatniego kontaktu w celach marketingowych, a dane teleadresowe przez okres trzech lat od ostatniego kontaktu do tych samych celów.

10.5 Jakie użytkownik ma dodatkowe uprawnienia?

Oprócz praw, o których mowa w części 9 powyżej, użytkownik może zwrócić się do LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy z prośbą o usunięcie, ograniczenie lub przeniesienie danych osobowych oraz może sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika, użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, wysyłając żądanie na poniższy adres e-mail: office@lexfrontier.pl lub office1@lexfrontier.pl. W przypadku przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy lub opartego na uzasadnionym interesie LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może nie być w stanie uwzględnić żądania użytkownika o zaprzestanie przetwarzania, a jeśli LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy  uwzględni takie żądanie, użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do serwisów lub treści internetowych.

10.6 Gdzie można zadać pytanie i złożyć reklamację?
Pytania lub komentarze na temat praktyk ochrony prywatności obowiązujących w LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy lub niniejszego Oświadczenia o prywatności można wysyłać do: office@lexfrontier.pl lub office1@lexfrontier.pl. Jeśli użytkownik uważa, że LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy przetwarza dane osobowe użytkownika z naruszeniem obowiązującego prawa lub niniejszego Oświadczenia o prywatności, użytkownik może złożyć skargę do inspektora ochrony danych na adres podany powyżej lub do organu nadzoru.

Powiadomienie o plikach cookie

Plik cookie to pojedyncza informacja w formie niewielkiego pliku tekstowego umieszczona na dysku twardym w komputerze użytkownika Internetu. Tworzona jest przez serwer WWW, czyli zasadniczo przez komputer obsługujący tę witrynę WWW. Informacje zawarte w plikach cookie ustawiane są przez serwer i mogą być wykorzystywane podczas każdych odwiedzin użytkownika w witrynie. Plik cookie można traktować jako kartę identyfikacyjną użytkownika Internetu informującą witrynę WWW o ponownych odwiedzinach użytkownika. (Źródło: www.AboutCookies.org) . LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może również wykorzystać inne podobne technologie (np. znaczniki pikselowe, sygnalizatory WWW itp.), które wyszukują informacji przechowywanych w urządzeniu użytkownika, w czasie odwiedzin na witrynach internetowych i korzystania z aplikacji mobilnych LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. Na potrzeby niniejszego powiadomienia wszystkie takie technologie określane są jako „pliki cookie”.

Dzięki plikom cookie LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może udostępnić użytkownikowi pewne funkcje oraz zbierać informacje dotyczące odwiedzin w witrynach lub wykorzystania aplikacji. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może również wykorzystywać pliki cookie, aby nadać witrynom i aplikacjom bardziej przyjazny charakter. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji plików cookie. Użytkownik będzie zazwyczaj mógł zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby uniemożliwić akceptację plików cookie. Użytkownik będzie nadal mógł korzystać z większości funkcji oferowanych w witrynach. Urządzenie mobilne użytkownika zawiera także narzędzia mające na celu zarządzanie funkcją dostępu przez aplikację do informacji zawartych w terminalu.

Aby usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze lub uniemożliwić akceptowanie plików cookie w przyszłości, należy skorzystać z instrukcji udostępnionych przez producenta przeglądarki, klikając opcję „Pomoc” w menu przeglądarki. Instrukcje dla:

• Chrome
• Mozilla
• Internet Explorer
• Safari


Pliki cookie osób trzecich wykorzystywane do celów analitycznych

Aby zapewnić użytkownikom odwiedzającym witryny LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy usługi wyższej jakości, LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy rejestruje liczbę odwiedzin na stronie, liczbę odsłon, różne wykonywane przez odwiedzających witrynę LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy, lokalizację geograficzną odwiedzających oraz liczbę powrotów do witryny. W tym celu LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy korzysta z dwóch narzędzi do analizy serwisów WWW: Analyzer oraz Google Analytics, a także marketo Munchkin Cookie.

Informacje o narzędziu Analyzer (AT Internet)

Narzędzie firmy AT Internet korzysta z plików cookie do przeprowadzania użytecznych i szczegółowych badań statystycznych. Oprócz plików cookie stosuje się znaczniki JavaScript — pliki cookie udoskonalają analizę znaczników JavaScript, przez co klienci AT Internet mogą rozpoznawać odwiedzających podczas każdej wizyty w witrynie. W plikach cookie zapisana jest informacja związana tylko z jednym identyfikatorem użytkownika AT Internet. Informacja ta w żadnym wypadku nie służy gromadzeniu danych osobowych odwiedzających.

Wszystkie uzyskane wyniki mają charakter anonimowy i podlegają dalszej kompilacji. Wyniki informują o zachowaniu i sposobie poruszania się użytkowników sieci WWW w witrynach klientów AT Internet, w tym o liczbie odwiedzających, liczbie odwiedzin, liczbie odsłon oraz innych parametrach wymaganych w celu skutecznej oceny zainteresowań użytkowników Internetu. Otrzymane informacje umożliwiają doskonalenie sposobu korzystania z witryny oraz jej treści.

Aby uzyskać informacje na temat praw dostępu, prawa do odpowiedzi i prawa do usuwania danych, należy przejść na stronę AT Internet Data-protection chapter

Informacje o narzędziu Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, narzędzia analityki internetowej udostępnionego przez spółkę Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu analizowania sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresów IP w tej witrynie, adres IP użytkownika zostanie skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i skrócony na miejscu. Funkcja anonimizacji adresów IP jest aktywna w tej witrynie.

W imieniu operatora tej witryny firma Google będzie korzystała z otrzymanych informacji do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności w witrynie i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP, jaki przeglądarka użytkownika przekazuje w ramach Google Analytics, nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanych przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim wypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Użytkownik może także zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out dla obecnie używanej przeglądarki sieci Web: Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

Plik cookie Marketo Munchkin

LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy używa oprogramowania marketingowego firmy Marketo do wysyłania wiadomości e-mail. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy wykorzystuje pliki cookie do monitorowania odsetka otwartych wiadomości i wskaźników przekliknięć. LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy śledzi także działania podejmowane przez użytkowników w witrynie. Na przykład użytkownicy mogą pobierać z witryny marketingowe opracowania White Paper, a pliki cookie Marketo umożliwiają nam ustalenie, które osoby pobierają takie materiały, i czy odwiedzają także inne części witryny LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy. Więcej informacji o polityce prywatności i wykorzystania plików cookie firmy Marketo można znaleźć na stronie: Marketo privacy policy

Jak to działa?

• W witrynach LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy umieszcza fragmenty kodu Javascript firmy Munchkin. Kiedy osoba odwiedzająca wchodzi na daną stronę, LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy może umieścić plik cookie w przeglądarce internetowej takiej osoby odwiedzającej (chyba że taki plik cookie już się tam znajduje) i wysyłać wiadomości do serwerów o aktywności internetowej osoby odwiedzającej
• Działanie to jest wysoce funkcjonalny i jest bardzo podobne do innych skryptów śledzących aktywność w internecie, takich jak Google Analytics
• Pliki cookie LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy to pliki cookie pierwszej kategorii, w związku z czym widoczne są tylko dla LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy.

Jakie informacje rejestruje skrypt Munchkin?
Skrypt Munchkin na stronie automatycznie zbiera następujące informacje:

• Wizyty na stronach
• Liczba kliknięć w łącza
• Adres IP
• Strona odsyłająca
• Identyfikator pliku cookie  LexFrontier – Biuro Legalności Pobytu i Pracy